Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Apple on a tree
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Prosiect Perllannau Powys
  Amaethyddiaeth a Gefnogir  gan y Gymuned
  Cyrchu Arloesedd
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Prosiect Cynhaeaf Newydd yn annog cynhyrchwyr a defnyddwyr ym Mhowys i gynnig syniadau arloesol i ychwanegu gwerth at fwyd lleol. Mae Prosiect Cyrchu Arloesedd yn darparu'r cyfrwng i ddatblygu is-brosiectau ar raddfa fach nad yw rhaglenni gwaith sy'n bodoli ar gyfer Perllannau Powys neu Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yn eu cwmpasu.

Mae nifer o is-brosiectau'n cael eu cefnogi ar hyn o bryd trwy elfen Cyrchu Arloesedd. Mae yna is-brosiectau ar gyfer treialon cnydau newydd, ymchwilio i ffyrdd newydd o fanteisio ar adnoddau ym Mhowys, sefydlu marchnadoedd newydd ar gyfer cynnyrch a chynyddu ymwybyddiaeth o fwyd lleol. Ymhlith yr is-brosiectau hyn mae:

Prosiect Cig Dafad Cwm Elan:
CowlMae Ŵyn Mynydd Cymreig yn frd defaid bach, cryf sydd wedi bod yn pori llethrau bryniau Cwm Elan ers canrifoedd. Y dull traddodiadol o gynhyrchu oedd cadw'r llydnod (gwrywod wedi'u disbaddu) ar y mynydd i besgi am bedair blynedd. Ni fu archfarchnadoedd yn awyddus i werthu'r cig dafad yma, felly fel arfer bydd yn cael ei allforio i dde Ewrop. Bydd Prosiect Cig Dafad Cwm Elan yn cyflwyno prawf i weld a oes marchnad bosib yn bodoli ar gyfer llydnod mynydd 2-3 mlwydd oed mwy brau. Bydd y prosiect yn gwneud ymchwil farchnata, yn datblygu cynnyrch cig dafad trwy fwg ac yn cynhyrchu taflenni ryseitiau.

Prosiect Llus Powys:
Blueberry BushesMae llus yn ffrwyth hyblyg a mwyfwy poblogaidd. Mae astudiaethau diweddar wedi pwysleisio'r buddiannau posib i iechyd, fel gostwng lefelau colesterol. Mae'r farchnad yn ehangu'n gyflym ond ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o lus sy'n cael eu gwerthu yn y DU yn cael eu mewnforio. Mae angen pridd asidig a lleithder pridd gwarantedig ar lus i ffynnu. Mae Prosiect Llus Powys yn archwilio'r posibilrwydd o amaethu'r cnwd newydd yma a sefydlu marchnad ar gyfer llus sy'n cael eu tyfu yn lleol. Bydd y cynllun cnwd llus arbrofol ar gyfer y prosiect yma'n ymchwilio i'r amrywiaethau a'r amodau tyfu sydd fwyaf priodol i Bowys.

Cig MochAstudiaeth Dichonolrwydd Dofednod a Moch Coetir:
Mae yna ddiddordeb cynyddol mewn cig ac wyau buarth o ansawdd uchel sydd wedi'u cynhyrchu mewn systemau sy'n caniatáu i anifeiliaid ymddwyn yn naturiol. Mae moch ac ieir wedi esblygu mewn ecosystemau coetir ac maen nhw'n ddewis naturiol ar gyfer rheoli coetiroedd mewn modd cynaliadwy. Mae'r astudiaeth dichonolrwydd yma'n ymchwilio i gynaliadwyedd cynhyrchu moch a dofednod coetir ym Mhowys, ac i alw'r farchnad leol am eu cig a'u wyau.

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan