Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Sapling
 
Chwilio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Rhaglen LEADER+ ym Mhowys yw Glasu. Bydd LEADER+ yn rhoi dulliau arloesol o drin datblygiad gwledig ar brawf i gefnogi datblygiad cymunedau cynaliadwy yng Nghymru wledig.

Mae yna saith rhaglen LEADER+ yng Nghymru. Yr un egwyddorion bydd pob rhaglen LEADER+ yn eu dilyn, sef eu bod: -

 • Yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn eu hardaloedd, er enghraifft mae Grŵp Gweithredu Lleol Glasu yn cynnwys cynrychiolwyr o Undeb Amaethwyr Cymru, Coed Cymru, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyngor Sir Powys, DEFRA, Chwarae Teg, Awdurdod Datblygu Cymru yn ogystal â phobl sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth o ddydd i ddydd;

 • Yn rhoi dulliau arloesol o drin datblygiad gwledig ar brawf;

 • Yn cefnogi pobl sydd â syniadau y bydden nhw'n hoffi eu datblygu ar lawr gwlad;

 • Yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddatblygu prosiectau, er enghraifft bu Glasu yn gweithio gyda Brecknock Hill Cheviots a Chyswllt Ffermio i edrych ar ffyrdd amgen o ddefnyddio gwlân a chrwyn defaid.

Mae gan bob grŵp LEADER+ wahanol thema; mae Glasu wedi dewis ychwanegu gwerth at gynnyrch lleol. Mae Glasu hefyd yn gweithio gyda grwpiau targed penodol: -

 1. Microfusnesau a busnesau bychain
 2. Teuluoedd sy'n ffermio
 3. Grwpiau cydweithredol a chymunedol

Meysydd gwaith
Mae gan Glasu dri phrif faes gwaith: -

  1 : Ynni a Gwastraff
  Ychwanegu gwerth at wastraff a gynhyrchir ym Mhowys a datblygu ffyrdd o ddefnyddio ynni adnewyddadwy mewn amgylchedd gwledig, fel peledi coed, tanwydd trafnidiaeth a rheolaeth gwastraff.

  2 : Cynhaeaf Newydd
  Ychwanegu gwerth at gynhyrchion bwyd fel cig a gynhyrchir yn lleol, trwy ddatblygu cynhyrchion newydd, rhoi cnydau bwyd newydd o'r ardal ar brawf ac edrych ar ffyrdd newydd o werthu cynnyrch o Bowys.

  3 : Storfa Cefn Gwlad
  Ychwanegu gwerth at gynhyrchion heb fod yn fwyd, fel gwlân, coed a chnydau nad ydyn nhw'n fwyd.

Sut mae Glasu'n gweithio
Mae Glasu yn cefnogi pobl i roi syniadau ar brawf. Yn hytrach na rhoi grantiau, bydd Glasu yn talu am amser pobl, yn talu rhent ar dir neu ar safleoedd a ddefnyddir wrth ddatblygu cynhyrchion neu wrth dreialu cnydau, wrth ymchwilio a defnyddio cyfleusterau labordy, wrth ymchwilio i'r farchnad ac wrth wneud astudiaethau dichonolrwydd. Cyhoeddir canlyniadau'r prosiectau mae Glasu wedi ymwneud â nhw ac maen nhw ar gael i'r cyhoedd a sefydliadau cysylltiedig.

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan