Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image Layout Image
Glasu Layout Image
Layout Image
HAFAN spacer AMDANOM NI spacer STORFA CEFN GWLAD spacer CYNHAEAF NEWYDD spacer YNNI A GWASTRAFF spacer CYSYLLTU Layout Image
Layout Image
GWEITHRED 2 Layout Image GRŴP GWEITHREDU LLEOL Layout Image NODDWYR Layout Image NEWYDDION AC ACHLYSURON Layout Image SWYDDI Layout Image GALERI Layout Image ADRODDIADAU Layout Image
 
Wind Farm
 
Chwilio
  Cyflwyniad
  Tanwydd Pren ym Mhowys
  Tanwydd Trafnidiaeth Adnewyddadwy
  Rheoli Gwastraff yn Arloesol
  Cyrchu Arloesedd
  Adroddiadau ar Brosiectau Glasu

Alternative FuelsNod yr is-brosiect yma yw datblygu dull llawr gwlad o gyflenwi rhywfaint o danwydd trafnidiaeth adnewyddadwy i'r Sir.

Y nod yw datblygu dyfeisgarwch y dylunio a'r gweithgynhyrchu sy'n bresennol yn y Sir heddiw. Bydd hefyd yn dangos ffyrdd posib o ddiwallu ein galw am danwydd trafnidiaeth gan ddefnyddio ffynonellau lleol a chynaliadwy.

O ganlyniad i'r gwaith yma, y bwriad yw arwain a darparu gwybodaeth ar gyfer cyfnod mwy sylweddol o ddatblygu diwydiant a thanwydd cynaliadwy ym Mhowys. Gobaith arall yw y bydd Powys yn datblygu grwpiau o bobl ddeallus ac ymwybodol sy'n cynrychioli elfennau cyflenwad a galw'r diwydiant.

Amcanion:

 • Cynhyrchu tanwydd trafnidiaeth yn y Sir;
 • Nodi a goresgyn rhai o'r rhwystrau i ddatblygiad y diwydiant;
 • Profi egwyddor ar gyfer y canlynol:
  • Cynhyrchu lleol wedi'i seilio ar:
   • Olewau llysiau gwastraff;
   • Olewau bio sy'n cael eu tyfu.
  • Gwerthu yn lleol â chefnogaeth ymwybyddiaeth gyhoeddus;
  • Gallu technegol o fewn y sir.

Mae Asiantaeth Ynni Canolbarth Cymru yn cynnal astudiaeth gwmpasu o fewn is-brosiect Tanwydd Trafnidiaeth Adnewyddadwy. Fe fydd yn edrych ar y potensial ar gyfer cynhyrchu a defnyddio bio-diesel ym Mhowys, gan gymharu dulliau cynhyrchu trawsesteriad a bio-bŵer.

Fe fydd y prosiect yma'n edrych ar ddefnyddwyr presennol y cynnyrch crai (olewau llysiau sydd wedi'u defnyddio), sut maen nhw'n cael eu casglu a'r potensial ar gyfer eu casglu yn y Sir. Bydd y chwaraewyr presennol yn yr arena olewau llysiau sydd wedi'u defnyddio (UVO) yn cael eu dynodi'n eglur, ynghyd â'u diddordeb mewn bio-diesel/tanwydd, a bydd barn y cyhoedd ac amryw o sectorau masnachol a phreifat yn cael ei cheisio.

Bydd y canlyniadau'n cynnwys dadansoddiad SWOT o'r dulliau cynhyrchu bio-diesel a bio-bŵer, ardaloedd cyflenwi ac opsiynau cynhyrchu posib, gydag argymhellion a chasgliadau.

Fe fydd yna brosiect ymchwil ar raddfa macro ar gyfer Powys gyfan, a phrosiect ar raddfa micro ar gyfer rhanbarth Dyffryn Dyfi. Mae yna ddiddordeb sylweddol yn Nyffryn Dyfi mewn bio-danwydd, a bydd ymchwil yn nodi defnydd olaf posib yn enwedig. Bydd hefyd yn edrych ar hyfywedd gosod pwmp bio-diesel ar Barc Eco Dyfi i'w ddefnyddio yn lleol.

Bydd grwpiau cymunedol yn gallu defnyddio'r wybodaeth i ddynodi ardaloedd sy'n hyfyw ar gyfer cynhyrchu bio-diesel neu'n dynodi lle mae angen partneriaethau y tu allan i'r Sir i'w gwneud yn hyfyw ei gynhyrchu.

Bydd y ddogfennaeth a ddaw i'n rhan yn sgîl y prosiect yn ddefnyddiol ar gyfer astudiaeth dichonoldeb fwy manwl (os bydd gofyn am un) a/neu bydd yn briodol i'w defnyddio i ddenu arian ar gyfer buddsoddi mewn prosiectau casglu, cynhyrchu a/neu gyflenwi ar gyfer Powys.

 

© Glasu 2006 | Map o'r Wefan